Asian Economic Community

Loading...

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การทำประชาคมเพื่อพัฒนาชุมชน

ปัจจุบันการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเป็นภาระหนึ่งของทุกคนที่ต้องร่วมกันในการดูแลรักษาให้อยู่กับเราไปนาน ๆ หลายคนบอกว่าการที่จะช่วยกันทำการรณรงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาจะต้องได้รับความร่วมมือและการสร้างความตระหนักหรือสำนึกในการมีส่่วนร่วม กิจกรรมหนึ่งที่สามารถทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้คือ การทำประชาคม หมายถึง การที่ทุกภาคีภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และ นักวิชาการ ควรมีการร่วมวงกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะความคิดเห็น บอกถึงสาเหตุและที่มาของปัญหา หาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน โดยที่ใช้เวทีสาธารณะเป็นสื่อกลาง ดังเช่น จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการทำประชาคมในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับภููมิปัญญาท้องถิ่น , ปัญหาหมอกควันที่ทำให้จังหวัดเชียงใหม่เกิดมลพิษมาตลอด รวมถึงสิ่งที่เป็นมลพิษต่าง ๆ ดังนั้นการที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ถือได้ว่าเราได้มีส่วนร่วมในการจัดการ บริหาร เพื่อทำให้ปัญหาเหล่านั้นบรรเทา เบาบางลงได้บ้างก็จะเป็นการดีมาก ผมเองได้มีโอกาสเป็นกลุ่มทำเสวนา และวิทยากรบรรยาย รูัสึกถึงความเป็นปัญหาเหล่านี้ว่าจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุุกคนเพราะเพียงลำพังคนเดียวไม่สามารถทำให้สำเร็จไปได้ ผมใคร่ฝากทุุกคนให้ตระหนักและช่วยเหลือโลกใบนี้ให้อยู่กับเรานาน ๆ ด้วยความจริงใจกับการอยู่เป็นส่วนหนึ่งของผู้บริโภคเล็ก ๆ ในโลกนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น