Asian Economic Community

Loading...

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การรับรางวัลการนำเสนองานวิจัยดีเด่น

ดร.ศุภธณิศร์  เติมสงวนวงศ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง “ปัจจัยความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาอำเภอสันทราย”   ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ประจำปี 2555  ภายใต้ theme “ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมน่าอยู่  เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555  โดยรับมอบรางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย  จตุรสิทธา  ประธานคณะทำงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

The Business Achievement Factors of Five Star OTOP Product Champion (OPC) Entrepreneur within Chiangmai Province : Case Study at Sansai District

The Research “The Business Achievement Factors of Five Star OTOP Product Champion (OPC) Entrepreneur within Chiangmai Province : Case Sansai District” was conducted 1) To study the operation of entrepreneur of 5 Star and 4 Star OTOP Product Champion (OPC) in Sansai district, Chiangmai province, 2) To study the problems in the operation of entrepreneur of 5 Star and 4 Star OTOP Product Champion (OPC) in Sansai district, Chiangmai province and, 3) To guide the transfer of a business plan to the others OTOP entrepreneurs. The sample are thirteen of entrepreneurs of 5 Star and 4 Star OTOP Product Champion (OPC) in Sansai district, Chiangmai province which be considered and selected by the Director of the Committee of OTOP of the year 2009 , then the data was quality analyzed and the reported in the descriptive analysis.
In terms of management, the study showed that all entrepreneurs had planning, implementing and reviewing, they had their organization charts, both of formal and informal communicated, informal ordered, they had a social welfare and operating controlled. In terms of human resource management, all entrepreneurs were selected the members by region and experience, informal knowledge, paid by daily monthly and pieces of work, all of firms were evaluated of the performance, and the owner or chairman eliminated the conflict by themselves. In terms of production, all entrepreneurs had production planning, production site, most of the raw material were from Chiangmai province and closeness area by the owner or chairman selected ,and paid by cash or credit. They ordered the material in a weekly, monthly and yearly, All of the finished products would be verified. and the equipments were repaired when repair or maintenance were needed.
With regard of finance and accounting, the study found that all entrepreneurs prepare a balance sheet, income statement, statement of retained earning and household account. Investment funds were usually the owner’s budget or members. The entrepreneurs allocated profit for their operation development and returned the profit to stock holders. For marketing, the primary target were Thai and foreign tourists, the secondary target were people in the area. All firms got a 4 and 5 Star OTOP Product Champion (OPC), the pricing were used cost plus setting, there were multiple channel and were used the variety of integrated marketing communications.
In terms of problems, In problems perspectives which ranked by the firms score, the most was the violence political that have affected the purchasing amounts 11 firms (84.6 %) , high production cost and economic crisis were affected with decreased sales volumes amounts 10 firms (77.0 %) as followed. In business perspectives found that the most was The Noodles and Curry Community Enterprise held 17 problems of 39 problems, the follower was The Ton Chan Economics Group held 15 problems of 39 problems respectively.

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Competitive Strategy ธรรมนูญแห่งกลยุทธ์ธุรกิจ Tribute to Michael E. Porter

นิตยสาร BrandAge Essential ที่อยู่ในมือผู้อ่านในขณะนี้เป็นเล่มแรกของปี 2010 เนื้อหาตลอดปีนี้จะเป็นการรวบรวมแนวคิดปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนในวงการ ทั้งทางด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การตลาด การสื่อสารการตลาด การโฆษณา และการสร้างแบรนด์ โดย Theme ที่ใช้ในการ Control เนื้อหา มาลงตัวที่คำว่า “Tribute to Guru”
สำหรับ Sub-Division 01 / 2010 รายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดมีดังนี้
ตอนที่ 1 Life & Work: Michael E. Porter โดย ดร.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ ประกอบด้วย Michael Eugene Porter: Life & Work Story และ สำรวจแนวคิด Michael E. Porter: ผ่าน The Porter’s Best Books
ตอนที่ 2 The Decade of Michael E. Porter’s Big Ideas มีเนื้อหาคือ The Decade of Michael E. Porter ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Michael E. Porter’s Big Idea ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ผู้จัดการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตอนที่ 3 Build Competitive Advantage with Creativity ใช้ชื่อเรื่องว่า “Build Competitive Advantage with Creativity: เพิ่มอำนาจ “การแข่งขัน” ด้วย “ความคิดสร้างสรรค์””
ตอนที่ 4 Competition & Firm Strategy แบ่งเป็น Porter’s Firm Strategy เริ่มจาก Porter’s Value Chain: เจาะลึกทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน Porter’s Generic Strategies: โมเดลค้นหา Competitive Positioning องค์กรธุรกิจ ล้อมกรอบ: Critique On Porter’s Generic Strategies-ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ตอนที่ 5 Competition & Society เปิดเนื้อหาด้วยเรื่อง “Strategy & Society: สร้าง Synergy Value ผ่าน Strategic CSR” ตามด้วย “Michael E. Porter: พิเคราะห์ CSR” และ “Michael E Porter: กับแนวคิด Creating Shared Value (CSV)”
ตอนที่ 6 Competition & Economic Development เริ่มจาก “Dynamic Diamond Model: “The Global Strategist Mindset” เริ่มจาก Kenichi Ohmae: The Samurai Strategist ต่อด้วย C.K. Prahalad: Multinational Management Strategist และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์: Strategic Marketing & Management Strategist

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2553

The Marketing Strategies of One Tambon One Product Sansai Luang

Dr.Supathanish Termsnguanwong, Payap University
Tel +66 83-7649869 mail : supathanish_t@hotmail.com

Abstract

The study was conducted primarily to study the circumstance , marketing strategies and problems of OTOP SansaiLuang Municipality, Chiangmai province. The study was conducted on 6 groups 15 products, 1) 5 cases of food producers, 2) 1 case of beverage producer, 3) 1 case of apparel manufacturer, 4) 2 cases of utensils and decorations items manufacturers, 5) 5 cases of arts and souvenir manufacturers, and 6) 1 case of herb product manufacturer.
Research Findings, In terms of management, the study showed that most of entrepreneurs had their organization charts, divided jobs and responsibilities. For production, the study showed that most of entrepreneurs supplied to the demand of the customers ,they were chosen regarding its closeness to labor and raw materials supply areas as Chiangmai province, and the finished products would be inspected 100 % before selling. With regard to human resource management, the selection was mostly based on community and internal training by the head of group.
With regard to finance and accounting, the study found that most of entrepreneurs used their own investment and recorded accounting sheet such as balance sheet, and income statement preparation. The government supported, the study found that a few entrepreneurs were supported in terms of labor training by the labor developing department.
The product strategies were found that they were focused on the product quality and identity. The price strategies were focused on the reasonable price ( suitable for the product quality and image) and markup on cost price setting .The place strategies were focused on the proper location, the transportation, safety, and right time. The promotion strategies focused on IMCs tools but were selected in some cases of product.
The Product’s problems were lacked of the governments’ support ,direct marketing and internet knowledge , incorrect advertising to customer and unattractive price setting respectively. To sum up, all of the entrepreneurs were concentrated to product strategy could be the best strategy for selling.

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กลยุทธ์การตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

งานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป ศึกษากลยุทธ์การตลาด และ ศึกษาปัญหาทางการตลาดของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มผู้ประกอบการและสมาชิกสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวงจำนวน 6 กลุ่ม 15 ผลิตภัณฑ์ คือ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร 5 ผลิตภัณฑ์ 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 1 ผลิตภัณฑ์ 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 ผลิตภัณฑ์ 4) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และเครื่องประดับ 2 ผลิตภัณฑ์ 5) กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก 5 ผลิตภัณฑ์ และ 6) กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 1 ผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์เน้นการทำสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีและเป็นเอกลักษณ์ที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ รวมถึงการสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น กลยุทธ์ด้านราคา พบว่าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์เน้นที่การกำหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า และภาพลักษณ์ บางกิจการใช้กลยุทธ์การลดแลกแจกแถมร่วมด้วย ส่วนใหญ่ใช้วิธีการกำหนดราคาแบบบวกเพิ่มจากต้นทุนตามต้องการ กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่าส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญต่อทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจและแหล่งวัตถุดิบ การขนส่งที่รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้เครื่องมือส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดได้ครบถ้วนเกือบทุกเครื่องมือ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกผลิตภัณฑ์คือการขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในการหาช่องทางการจัดจำหน่าย รองลงมาคือ การขาดความรู้ด้านการตลาดทางตรงและอินเทอร์เน็ต ตามลำดับ
คำสำคัญ : กลยุทธ์การตลาด , สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

การนำเสนอบทความวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 23 ม.พายัพ

Linking between Key factors Fostering Students’ Supportive Behavioral Intentions Toward University

Dr. Supathanish Termsnguanwong,
Marketing Program , Business Administration Faculty, Payap University , Thailand
Tel : +66 83-7649869 email : supathanish_t@hotmail.com

Abstract

Based on academic institutions in higher education as the research context, this study examined the relations of key factors affecting students’ supportive behavioral intentions toward the university such as giving gift as alumni, continuing education, and giving referral about the university to others. Focusing on the literature from various perspectives, this study proposed four factors are critical in influencing such intentions to perform supportively for the university 1) students’ communication behaviors with the university, 2) perceived quality of educational experiences, 3) evaluations of relational outcomes with the university, and 4) university reputation held by students. The respondents in this study were collected using a survey of current undergraduate student (N=300) who were attending at a public and private university in Chiangmai province during summer, 2008. Structural equation modeling (SEM) was used to analyze the proposed model. Regarding the overall results of the study, the proposed model can be retained as a valid model based on data-model fits; all eight hypotheses were supported in this study, except for the effect of students’ education experience on university reputation. The findings of this study suggest that, to foster students’ supportive behaviors, universities need to cultivate a good relationship with their students and to obtain favorable reputation held by students’ educational experiences.

Key word : Linking , Foster , Students’ Supportive , Intention

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การนำเสนอวิชาการนานาชาติ RMUTL 2009

INFLUENCE OF VIEWPOINTS,
JOB SATISFACTION ON IT WORKERS TURNOVER: A STUDY OF NORTHERN REGION OF THAILAND

Dr. Supathanish Termsnguanwong, DBA
Marketing Program, PAYAP UNIVERSITY, THAILAND
E-mail: supathanish_t@hotmail.com

ABSTRACT

In the globalization epoch, Information Technology is importance for all humans who want to study and earn by themselves. This study investigated the effect of job satisfaction, organizational commitment, job characteristics, perceived job alternatives and perceived competitiveness of pay to Thailand Information Technology workers turnover intention. The results showed that job satisfaction was found to be the predictor of turnover intention rather than organizational commitment and that job satisfaction itself is function of perceived competitiveness of pay and job feedback. The findings suggest Information Technology and Human Resource managers should focus on job satisfaction, provision of competitive pay packet and constant job feedback to Information Technology workers in order to overcome the pressing issue of Information Technology workers turnover.
Key Word : Viewpoint, Job Satisfaction, Thai IT Worker