Asian Economic Community

Loading...

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การรับรางวัลการนำเสนองานวิจัยดีเด่น

ดร.ศุภธณิศร์  เติมสงวนวงศ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง “ปัจจัยความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาอำเภอสันทราย”   ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ประจำปี 2555  ภายใต้ theme “ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมน่าอยู่  เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555  โดยรับมอบรางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย  จตุรสิทธา  ประธานคณะทำงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น